Wioski wakacyjne Zam�wienie Zam�wienie O firmie O firmie Regulamin Regulamin Kontakt Kontakt Promy Promy Hotele Hotele Wioski wakacyjne
Trekking
Wersja PDF

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERKORS

Interkors sp z o o z siedzibą w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 30 ,NIP 573-21-95-342, KRS 0000178179 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach jest organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turstycznych z dnia 29/08/1997 wraz z póżniejszymi zmianami .

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

1.Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej zorganizowanej przez INTERKORS następuje z chwilą podpisania formularza umowy przez przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę i osobę zgłaszającą udział w imprezie , zwanej dalej Uczestnikiem ,zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa oraz wpłacenia zaliczki .

2.Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy , a pozostałą kwotę na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Całość ceny podanej w Euro jest przeliczana wg. kursu w dniu ostatecznej wpłaty ( wg. kursu Bank Pekao S.A tabela sprzedaży )

3. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłaszanych osób w rezewacji i bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy za wszystkie wymienione osoby oraz poinformowania tychże osób o wszystkich szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa.

4. Wszystkie dane osobowe, których udzielił Uczestnik w związku z zamówieniem podlegaja ochronie przez INTERKORS zgodnie z prawem.

5. Przy zakupie Uczestnik ma możliwość zawarcia umowy gwarancyjnej zwrotu kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na wypadek rezygnacji Uczestnika z udziału w tej imprezie.

Zasady i wysokość zwracanych kosztów określają ogólne warunki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z którymi Uczestnik jest zobowiązany sie zapoznać przed wykupieniem ubezpieczenia. Koszt takiej gwarancji wynosi 5% ceny imprezy. Dodatkowo do ceny doliczane są: koszty leczenia, NNW oraz OC.

ZMIANA CENY

1. INTERKORS zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kursu walut(nie dotyczy imprez, wktórych cena podana jest w Euro ), kosztów transportu . ( dotyczy wycieczek z ceną podaną w złotówkach )siły wyższej , nie później niż na 20 dni przed imprezą.

2. Wzrost ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie INTERKORS osobiście lub listem poleconym nie później niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o dopłacie . W tym przypadku klient otrzymuje całkowity zwrot wpłat .

3. INTERKORS zastrzega sobie prawo : odwołania imprezy (nie poźniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy) , zmianę świadczeń z przyczyn od niego niezależnych np. działanie siły wyższej , klęsk żywiołowych , nieuzyskanej odpowiedniej liczby zgłoszeń .

REZYGNACJA Z IMPREZY

1.W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od sprzedającego z opłat wniesionych przez Uczestnika potrąca się :

-10% ceny imprezy przy rezygnacji do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy .

-30% ceny imprezy przy rezygnacji między 34 a 16 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy .

-80% ceny imprezy przy rezygnacji między 15 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy .

-95% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy .

2.W przypadku wszelkich zmian dokonywanych przez Uczestnika po zawarciu umowy potrącana będzie każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości 100,- PLN ( nie dotyczy zmiany daty imprezy)

3. Zwrot opłat należnych Uczestnikowi sprzedający zrealizuje niezwłocznie.

4. W przypadku wszelkich zmian dokonywanych przez Uczestnika potrącona będzie każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości kosztów ponoszonych przez Organizatora. Za zmiany pociągąjące powyższe koszty należy rozumieć m.in. zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania zmianę zakresu świadczeń.

6. Anulacja z imprezy musi być przedłożona w formie pisemnej w biurze Interkors

REALIZACJA IMPREZY

1.Uczestnik udający się na miejsce indywidualnie otrzymuje voucher stanowiący jedyny dokument upoważniający go do otrzymania świadczeń .

2.INTERKORS jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń .

3. Wszyscy uczestnicy dokonujący rezerwacji imprezy, mają obowiązek wykupienia, przez Interkors, ubezpieczenia Generali: KL (na kwotę 40 000 zł), ASS1, NNW-inwalidztwo ( na kwotę 10 000 zł) lub ubezpieczenia Pzu: KL (na kwotę 40 000 zł), ASS, NNW ( na kwotę 10 000 zł) lub ubezpieczenia Signal Iduna: KL (na kwotę 20 000 ?), NNW ( na kwotę 15 000 zł).

5. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych , celnych , zdrowotnych przepisów kraju z którego wyjeżdża i do którego się udaje .

4. INTERKORS nie odpowiada za szkody jakie Uczestnik poniósł z wyłącznej winy osób trzecich .

5. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy , pokrywając koszty szkody w miejscu ich powstania .

6. Uczestnik powinien stosować się do zaleceń pilota i rezydenta , a także przestrzegać regulaminu i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu lub w czasie podróży .

7. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym na miejscu a ofertą powinno się niezwłocznie poinformować o tym biuro lub przedstawiciela biura na miejscu. W takim przypadku biuro ma prawo i obowiązek starać się naprawić wadę .

8. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w siedzibie sprzedającego lub jego agenta . Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez INTERKORS.

9. W przypadku spraw spornych , spór będzie rozstrzygany przez właśćiwy rzeczowo Sąd Cywilny